OVI: RDW registreringsskyltkontroll (2023)

Allmän

J

Fordonskategori

Stänga

Fordonskategori

europeisk fordonskategori, följt av den nationella fordonstypen som registrerats i fordonsregistret. Den nationella fordonstypen härrör från den europeiska fordonskategorin.


RDW särskiljer för närvarande följande fordonstyper:

M1
Passagerarbil
Nl, N2, N3
Företagsbil
M2, M3
Buss
L3e, L4e
Motorcykel
L5e, L7e
Trehjuligt motorfordon
L1e, L2e, L6e
Moped
Oi, O2, O3, O4
Trailer (semitrailer)
T, C, U, Z
Jord- eller skogsbrukstraktor
R, S
Jord- eller skogsbrukstraktor Jord- eller skogsbruk AHW eller VGU

Ett "G" efter fordonskategorin är beteckningen för "Geländefahrzeug". Ett fordon med tillägget "G" efter fordonskategorin är ett fordon som är byggt som ett "terrängfordon". terrängfordon: ett fordon i kategori M eller N med specifika tekniska egenskaper som gör att det kan användas utanför normala vägar.

Trailer (O2)

Carrosserietyp

Stänga

Carrosserietyp

Karosstypen bestäms av formen eller stilen på ett fordon och bestäms under godkännandet.

Karosstypen kan kännas igen av den europeiska beteckningen (två bokstäver), till exempel halvkombi (AB), skåpbil (BB) eller mittaxelvagn (DC).

Middenasaanhangwagen (DC)

Särskilda ändamål

Stänga

Särskilda ändamål

Dessa uppgifter fastställs vid godkännandet av ett fordon och innebär att fordonet är avsett för tillhandahållande av tjänster som kräver speciell påbyggnad och/eller utrustning. Uppgifterna fastställs endast för fordon av de europeiska fordonskategorierna:M1 (personbilar)M2 och M3 (bussar)N1-N3 (nyttofordon)O1-O4 (släpvagnar) Uppgifterna kan saknas för ett fordon registrerat på basis av ett godkännande där dessa uppgifter ännu inte har fastställts.

Husvagn (SE)

Design

Stänga

Design

Beskrivning av utförandet av ett fordons utrustning.

husvagn

D.1

varumärke

Stänga

varumärke

Fordonets märke enligt tillverkaren.

SLAF

D.2

Typ

Stänga

Typ

Typbeteckningen som används av tillverkaren.

TILL

D.2

Variant

Stänga

Variant

Variantkod som ingår i det europeiska typgodkännandet

inte registrerad

D.2

Prestanda

Stänga

Prestanda

Utförandekod som är en del av det europeiska typgodkännandet

inte registrerad

D.3

Handelsnamn

Stänga

Handelsnamn

Fordonets handelsnamn enligt tillverkaren.


Handelsnamnet kan skilja sig från den beteckning som finns på fordonet.

SKYDD

K

Typgodkännandenummer

Stänga

Typgodkännandenummer

Om fordonet är tillåtet på vägen på grundval av ett europeiskt typgodkännande visas numret här.

inte registrerad

Placera chassinummer

Stänga

Placera chassinummer

Detta är platsen där chassinumret är stämplat, sett från färdriktningen. Chassinumret är detsamma som fordonets identifieringsnummer (VIN).

Har inget chassinummer angetts? Fordonets identifikationsnummer finns också på registreringsbeviset.

Finns det inget registreringsbevis? Då kan du ofta också hitta VIN genom att söka på internet efter 'chassinummer', i kombination med fordonets märke och modell. Eller fråga återförsäljaren eller importören av fordonet var numret finns.

Höger, höger rita triangel

Antal ägare privat / företag

Stänga

Antal ägare privat / företag

Antal gånger fordonet har registrerats i en holländsk persons, företags eller institutions namn under de senaste 9 åren. Tidigare anmälningar räknas inte.

1/0

Vervaldata en berättelse

Utgångsdatum APK

Stänga

Utgångsdatum APK

APK-förfallodatumet är det datum då APK-filens giltighet löpte ut. Det angivna datumet är det senaste utgångsdatumet för MOT som registrerats hos RDW och kan ligga i det förflutna. Det senast kända utgångsdatumet för MOT visas för avstängda fordon. Detta trots att MOT-skyldigheten är inställd. APK-pliktens startdatum visas för fordon som aldrig har besiktigats. Detta datum beräknas utifrån datum för första antagning.

Ditt fordon måste vara godkänt på det datum som visas för dig. Om inget datum rapporteras är inget utgångsdatum för MOT för närvarande känt.

RDW slumpmässigt kontrollerar cirka 3 procent av de bilar som har genomgått APK-besiktning. Om resultatet av ett sådant prov avviker från det ursprungliga testresultatet kan det ta längre tid innan det bearbetas i denna databas.

Detta utgångsdatum visas för alla fordonstyper, med undantag för släp och semitrailers med en lagligen tillåten maximal fordonsvikt (F.2) under 3501 kg, trehjuliga motorfordon med en olastad vikt under 400 kg, motorcyklar och mopeder.

När ett fordon importeras från ett EU/EFTA-land, antar RDW det utländska MOT-förfallodatumet på begäran av registreringsskyltssökanden, om villkoren är uppfyllda.

N.v.t.

Datum för första registrering i Nederländerna

Stänga

Datum för första registrering i Nederländerna

Datumet som anger när fordonet först registrerades i Nederländerna.

2022-08-23

B

Datum för första antagning

Stänga

Datum för första antagning

Detta är datumet som anger när fordonet först registrerades (var som helst i världen).

2017-02-28

Datum för registrering av fordon i Nederländerna

Stänga

Datum för registrering av fordon i Nederländerna

Avskrivningstidpunkt BPM nya fordon.

Detta är det datum då fordonet registrerades i fordonsregistret.

Om ditt fordon är nyregistrerat i Nederländerna är detta datum viktigt för att bestämma BPM.

2022-08-23

jag

Datum för senaste tillskrivning

Stänga

Datum för senaste tillskrivning

Vid detta datum är fordonets sista ägare registrerad i fordonsregistret. Datum anges på registreringsbeviset.

Från och med detta datum är den registrerade ägaren ansvarig för de lagliga fordonsförpliktelserna såsom MOT, ansvarsförsäkringen och motorfordonsskatten för det fordonet.

Detta datum ändras inte när ett fordon exporteras, eftersom vi inte registrerar en ny ägare i fordonsregistret. Vill du veta om fordonet är registrerat som exporterat? Titta sedan på "Fordonets status".

2022-08-23

Tidpunkt för senaste tillskrivning

Stänga

Tid senaste tillskrivning

Vid denna tidpunkt, som motsvarar registreringsdatumet, är den sista ägaren eller innehavaren av fordonet registrerad i fordonsregistret.


Från och med registreringsdatumet är den registrerade ägaren eller innehavaren ansvarig för de lagliga fordonsförpliktelserna såsom MOT, ansvarsförsäkringen och innehavarskatten för det fordonet.

16:51

Vikter

G

Massa trafikduglig

Stänga

Massa trafikduglig

Personbilar, kommersiella fordon, bussar:Detta värde anger fordonets massa i körklart skick, uttryckt i kilogram, med 90 procent full bränsletank och en förare (75 kg).


Trehjuliga motorfordon, motorcyklar, mopeder:Detta värde anger fordonets massa i körklart skick, uttryckt i kilogram, med en bränsletank som är 90 procent full.


Trailers:Detta värde anger fordonets massa i körklart skick, uttryckt i kilogram.


Om detta fält inte är ifyllt, se om det här värdet visas under fältet Detaljer.

870 kg

Massa tomt fordon

Stänga

Massa tomt fordon

Detta är massan av ett fordon, uttryckt i kilogram, utan passagerare och last.


Om detta fält inte är ifyllt, se om det här värdet visas under fältet Detaljer.

870 kg

F.1

Teknisk max fordonsmassa

Stänga

Teknisk max fordonsmassa

Fordonets tekniskt tillåtna totalvikt, specificerad av tillverkaren. Denna bestämmer de tekniska kraven mot vilka fordonet testas vid första insläppet.


Om detta fält inte är ifyllt, se om det här värdet visas under fältet Detaljer.

900 kg

F.2

Tillåten maximal fordonsvikt

Stänga

Tillåten maximal fordonsvikt

Fordonets lagstadgade maxvikt, härledd från fordonets tekniskt tillåtna maxvikt. Minskas vid behov på grundval av lagbestämmelser eller på begäran av den som ansöker om registreringsbeviset för fordonet.


Om detta fält inte är ifyllt, se om det här värdet visas under fältet Detaljer.

900 kg

Fordonets status

Stulen

Stänga

Stulen

RDW tar inget ansvar för att denna information är korrekt. Detta tillhandahölls RDW av tredje part.


"Ja" betyder att fordonet är registrerat som stulet i RDW-registret.


"Nej" betyder att fordonet med det registreringsnumret inte är registrerat som stulet i RDW-registret. Det betyder dock inte att du kan vara säker på att fordonet inte kommer från stöld.


En (potentiell) köpare kan inte registrera ett fordon som är registrerat som stulet. Kontakta i så fall polisen.

Född

exporteras

Stänga

exporteras

Om ett fordon har exporterats kan dess uppgifter fortfarande läsas i 2 år från exportdatumet. Data för ett exporterat fordon uppdateras inte längre av RDW.

Född

Förbud mot körning på väg

Stänga

Förbud mot körning på väg

Ett förbud utfärdas vanligtvis av en av följande anledningar:

 1. Registrerad fick inte sitt fordon besiktigat trots ett samtal från RDW.
 2. Fordonet har modifierats på ett sådant sätt att RDW först måste godkänna dessa ändringar.
 3. Fordonet uppfyller inte de permanenta kraven.
 4. Fordonet har skador.

Förbudet kan endast hävas efter en inspektion av RDW. Tills dess får du inte köra fordonet på allmän väg. Om du gör det, är du i överträdelse.

Född

Namn möjliga

Stänga

Möjliga namn?

Kan Ascription möjligt säga: 'Nej'? Då går det inte att flytta fordonet. Överskrivning är inte möjlig om fordonet har stulits eller exporterats till exempel.

Och

minns

Statusåteruppringning (er)

Stänga

Status för återkallelser

Om det finns en risk för en defekt och därmed en fara, så är detta ett skäl för tillverkaren av ett fordon att organisera en så kallad återkallelsekampanj. Tillverkaren kommer att meddela ägaren om ett fordon är föremål för en återkallelse. Det är viktigt att ägaren reagerar på tillverkarens återkallelse eftersom det finns risk för ett fel som påverkar säkerheten för föraren, passagerarna och andra trafikanter. RDW publicerar återkallelsekampanjer sedan 1 november 2012.

 • Inga återkallelser registrerade:
  RDW känner inte till att fordonet har återkallats av tillverkaren. "Ingen återkallelsekampanj(er) registrerade" visas också om tillverkaren har meddelat RDW att fordonet har reparerats efter en återkallelsekampanj.
 • Öppen återkallelse:
  RDW har informerats av tillverkaren att fordonet har återkallats. Det finns risk för fara på grund av risk för defekt. Flera återkallelser kan gälla fordonet. Genom att klicka på RDW-referenskoden kommer du till RDW-återkallelseregistret, där du hittar detaljerad information om återkallelsen.

  Det är möjligt att defekten har reparerats men det står fortfarande "Pending Recall(s)". Kontakta sedan din återförsäljare. Fordonet har ännu inte avregistrerats från RDW efter reparation.

Inga återkallelser registrerade

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 01/01/2024

Views: 5537

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.